Fijn dat je geïnteresseerd bent om te solliciteren naar een baan bij Hunkemöller International B.V. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we van je kunnen verwerken bij je sollicitatie naar een baan bij ons, via jobs.hunkemoller.com of op een andere manier, en hoe we jouw privacy beschermen. Hunkemöller International B.V. is gegevensbeheerder in de zin van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De meest recente versie van deze privacyverklaring vind je op onze website jobs.hunkemoller.com.

1. Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

1.1 Wanneer je solliciteert naar een baan bij ons, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens van je verwerken als je deze aan ons hebt doorgegeven: Je naam, geslacht, geboortedatum, contactgegevens, je bankrekeningnummer, een administratienummer, nationaliteit, geboorteplaats, gegevens met betrekking tot je opleiding, cursussen en gevolgde stages, gegevens met betrekking tot de baan, gegevens met betrekking tot je huidige baan evenals de beëindiging ervan, gegevens met betrekking tot je vorige banen en de beëindiging daarvan, gegevens over je video-sollicitatiegesprek nadat je daarvoor bent geselecteerd, andere gegevens die relevant zijn met het oog op de uitvoering van de functie en gegevens die noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Het kan ook zijn dat we persoonlijke informatie over je verzamelen via een zoekopdracht op internet, zoals via je LinkedIn-profiel.

1.2 Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: om te beoordelen of je geschikt bent voor een baan bij Hunkemöller; voor de afwikkeling van eventuele kosten die je hebt gemaakt tijdens de sollicitatieprocedure; voor de veiligheid van het bedrijf; voor het uitvoeren van interne audits; in het kader van geschillenbeslechting; en voor de naleving van onze juridische verplichtingen.

2. Video-sollicitatiegesprek

2.1 Het kan zijn dat we je tijdens de sollicitatieprocedure vragen deel te nemen aan een video-sollicitatiegesprek. Het opnemen en bekijken van dit video-sollicitatiegesprek houdt in dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

2.2 Voor het video-sollicitatiegesprek maken wij gebruik van de diensten van een gespecialiseerde serviceprovider, HireVue, Inc., gevestigd in de VS (HireVue). HireVue verwerkt jouw persoonlijke gegevens namens ons en volgens onze instructies, waarvoor wij met hen een overeenkomst zijn aangegaan inzake gegevensverwerking.

2.3 HireVue kan jouw gegevens (in geaggregeerde vorm) verwerken voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden. Voor deze verwerking zal HireVue, los van Hunkemöller, ook als gegevensbeheerder fungeren. HireVue is in dit opzicht uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. De algemene voorwaarden van HireVue zijn van toepassing op jouw relatie met HireVue, Hunkemöller is hierin geen partij. Voor de contactgegevens, Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van HireVue, verwijzen wij je graag naar de website van HireVue: hirevue.com.

2.4 Wij streven ernaar om geen bijzondere persoonlijke gegevens over jou te verwerken. Voorbeelden van bijzondere persoonlijke gegevens zijn gegevens over je gezondheid, ras of religie. Wij verzoeken je ons dergelijke gegevens niet te verstrekken. Het kan zijn dat het, met het oog op het video-sollicitatiegesprek, onvermijdelijk is ons deze gegevens toch te verstrekken, omdat bijvoorbeeld je huidskleur zichtbaar is en je religie of eventuele fysieke handicaps duidelijk merkbaar zijn in je uiterlijk. Daarom maken we uitsluitend gebruik van een video-sollicitatiegesprek met jouw uitdrukkelijke toestemming (zie het kopje "Op welke grond worden mijn persoonlijke gegevens verwerkt?' hieronder).

3. Wie heeft toegang tot jouw persoonlijke gegevens?

3.1 Naast bevoegd personeel van Hunkemöller en HireVue, kunnen ook de volgende andere partijen toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens in het kader van je sollicitatieprocedure:

- Andere serviceproviders. Bijvoorbeeld de hostingprovider voor onze website of andere externe partijen die diensten verlenen die kunnen worden geïntegreerd in de werving- en selectieprocedure.

- Fusie of overname. Als Hunkemöller onderhevig is aan een fusie of overname, zullen jouw persoonlijke gegevens, voor zover nodig, beschikbaar worden gesteld aan de desbetreffende overnemende partij of fusiepartner.

- Overheid. Indien dit wordt vereist door de wet, door een rechterlijke beslissing of andere beslissingen van een bevoegde overheidsinstantie, delen wij jouw persoonlijke gegevens, voor zover nodig, in overeenstemming met een dergelijke verplichting.

3.2 Met elke serviceprovider, handelend als gegevensverwerker, zijn we een overeenkomst aangegaan inzake gegevensverwerking.

4. Op welke juridische gronden worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt?

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens op verschillende gronden verwerken:

- Legitieme belangen. In principe is de verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor onze werving- en selectieprocedure gebaseerd op onze wettige belangen en/of die van andere betrokken partijen, zoals HireVue. Verwerking op deze gronden mag alleen plaatsvinden als onze belangen (of die van een andere partij) niet moeten wijken voor jouw privacy. Indien dit het geval is, moeten wij ons op andere gronden verlaten.

- Jouw toestemming. Onder alle omstandigheden kunnen wij jouw persoonlijke gegevens alleen verwerken met jouw vrije, specifieke en op informatie berustende toestemming. We gebruiken deze gronden voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor het video-sollicitatiegesprek. Aangezien deze video mogelijk bijzondere persoonlijke gegevens bevat, vragen wij jouw uitdrukkelijke toestemming. Je moet daarvoor actief aangeven dat je toestemming geeft. Als je jouw toestemming weigert of intrekt, kunnen we op een andere manier informatie van je vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een live sollicitatiegesprek, ter vervanging van het video-sollicitatiegesprek. Je kunt je toestemming weigeren of op elk moment intrekken per email([email protected]), zonder dat dit invloed heeft op de beoordeling van jouw sollicitatie. In dat geval zullen wij de opnamen van jouw persoonlijke gegevens wissen, zonder onnodige vertraging.

- Wettelijke verplichting, essentieel belang. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij jouw persoonlijke gegevens ook verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of ter bescherming van het essentiële belang van een natuurlijke persoon.

5. Hoe beveiligen wij jouw persoonlijke gegevens?

We hanteren passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens op een juiste manier te kunnen beschermen. Hierbij houden we rekening met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de gegevensverwerking voor de selectieprocedure, evenals de kans op en de ernst van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen zoals jij.

6. Komen jouw persoonlijke gegevens buiten de EER terecht?

Je persoonsgegevens die wij verwerken voor onze werving- en selectieprocedure zullen niet worden gedeeld met rechtsgebieden buiten de EER.

7. Hoe lang worden jouw persoonlijke gegevens bewaard?

In het geval je niet geselecteerd wordt, bewaren wij jouw persoonlijke gegevens maximaal 365 dagen nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd. Als je wel geselecteerd wordt, bewaren wij de persoonlijke gegevens die relevant zijn voor jouw functie tot twee jaar na beëindiging van je dienstverband en/of werkzaamheden. Ondanks het voorgaande, kunnen wij jouw persoonsgegevens langer bewaren, om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke bewaarperiode.

8. Wat zijn jouw rechten?

Je kunt altijd navragen of en op welke wijze wij persoonlijke gegevens over jou verwerken (recht van toegang). Als blijkt dat in de persoonlijke gegevens die wij over jou hebben een fout staat - zoals een spelfout in je naam - mag je ons vragen die fout te corrigeren (het recht op correctie). Je kunt ook altijd bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens. In dergelijke gevallen zullen wij opnieuw beoordelen of wij een dergelijke verwerking door ons al dan niet legitiem achten. Je kunt je rechten uitoefenen via de hieronder vermelde contactgegevens. In principe kun je binnen 4 weken nadat wij jouw verzoek hebben ontvangen een antwoord verwachten.

9. FAD

Hunkemöller B.V. voert een actief beleid om fraude te voorkomen en is aangesloten bij de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Wanneer wij jouw sollicitatie ontvangen, kunnen wij het Waarschuwingsregister van de FAD controleren om jouw integriteit na te gaan.

10. Cookies

Als je een van onze websites bezoekt, zoals jobs.hunkemoller.com, kunnen we jouw persoonlijke gegevens ook verwerken via cookies of soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine bestandjes met letters en cijfers die op je toestel, zoals computers, smartphones of tablets, worden geplaatst tijdens jouw bezoek aan onze website(s). Hierdoor kan de website-server jouw toestel herkennen en kan het worden gebruikt voor het aanbieden van bepaalde functionaliteiten en om de website te analyseren. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid.

11. Contact

Als je contact met ons wilt opnemen over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor onze selectieprocedure, kun je ons per e-mail bereiken via: [email protected].

Wie meent dat zijn/haar persoonlijke gegevens verwerkt worden in strijd met de toepasselijke wetgeving, kan een klacht indienen bij de bevoegde, toezichthoudende autoriteit.

Mis nooit je droombaan